NEW Eis Passerelle zum Hanballsport.png
TR-Plan 24092022.png

Le Hal Omnisports Krounebierg sera fermé:  6.10-8.10.2022 et le 26.10 - 28.10.2022 17:00hrs à cause de differents événements non sportifs accordés par le collège échevinal de la commune de Mersch

De 26.09.2022 um 18:30 Auer ass eng Eltereversammlung virgesinn.
Dës ass während dem U11-Training an der Buvette uewen an der Hal vun der Wisestrooss.
Et wier flott wann esou vill Leit ewéi méiglech kéinten deelhuelen.

jugend@mersch75.lu